İstanbul Üniversitesi Başarılarına Yenilerini Ekliyor

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye'deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanan yayın sayısına göre üniversitelerin dağılımında ilgili endeksli dergilerdeki kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi, 2169 yayın sayısı ile ilk sırada yer aldı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç rapora ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin kanıt temelli yapılabilmesi amacıyla YÖK'te oluşturdukları komisyonun "üniversite izleme ve değerlendirme çalışmasını" yürüttüğünü ve bu kapsamda 45 gösterge belirlendiğini anlattı. Saraç, göstergelerin "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorileri altında gruplandığını aktardı ve şunları kaydetti: "Bilindiği üzere üniversitelerin bir akademik takvim yılı içerisindeki bilimsel ve kurumsal faaliyetleri bir sonraki yılın Nisan ayından sonra ölçülebilmektedir. Bu nedenle her bir üniversitemizin 2018 yılı içinde yaptıkları faaliyetlerin sonuç raporu 2019 yılı sonunda yayınlanmıştır. Bugün kamuoyu ile paylaştığımız bu rapor 2018 yılına ait bütün üniversitelerimizin genel bir değerlendirmesidir. Verilerin büyük bir kısmı üniversitelerden, bazı göstergelere ilişkin veriler ise çeşitli ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından elde edilerek sisteme aktarıldı. Söz konusu her bir üniversiteye ait İzleme ve Değerlendirme Raporları kamuoyunun erişimine açıldı. Raporun, akademi yöneticilerine ve okuyucularına üniversitelere ilişkin etraflı bir değerlendirme fırsatı sunacağını, yükseköğretim sisteminin iyileştirilmesine yönelik ne tür müdahalelerde bulunulabileceğine ve hangi alanlarda araştırmalar yapılabileceğine ilişkin ipuçları vereceğini değerlendiriyor, yükseköğretim sistemimize şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında çok önemli katkılar sunmasını bekliyoruz."

İstanbul Üniversitesi, Mezun Olan Doktora Öğrenci Sayısında Lider

Mezun olan doktora öğrencisi sayısına göre 2018 yılında 135 üniversiteden 7.250 öğrenci doktora derecesi ile mezun olmuştur. Söz konusu üniversitelerin 22’si 100 ve üzeri sayıda doktora mezunu vermiştir. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi, 534 öğrencisiyle ilk sıradadır. 

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %10’a giren program sayısına göre 2018 yılında yapılan KPSS’ye ait sıralamalar girilmiştir. Aynı yıl içinde birden fazla sınavın olması durumunda en başarılı olunan sınavın sonuçları dikkate alınmış ve 2018 yılında 162 üniversitenin en az bir programı KPSS’de ilk %10’luk dilime girmiştir. 103 üniversitenin en az 5 programı ilk %10’luk dilime girerken, 10 üniversitenin herhangi bir programı bu dilime girememiştir. KPSS’de ilk %10’luk dilime giren program sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi, 43 programı ile ilk sıradadır.

Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısına göre 2018 yılında 154 üniversite tarafından 2.222 uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi düzenlenmiştir. 50 ve üzeri bilimsel ve sanatsal etkinlik düzenleyen üniversite sayısı 8 iken herhangi bir bilimsel ve sanatsal etkinlik düzenlemeyen üniversite sayısı 18’dir. Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu devlet ve vakıf üniversiteleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin sayısı 65’tir. 

Bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranına göre 2018 yılı YKS sonuçlarına göre 172 üniversitenin genel doluluk oranı %82,87’dir. Doluluk oranı %100 olan 8 üniversite vardır ve bunların tamamı devlet üniversitesidir. Doluluk oranı %50’nin altında olan üniversite sayısı 3’tür ve bu üniversitelerin tamamı vakıf üniversitesidir. Bölüm veya programlardaki doluluk oranının en yüksek olduğu üniversiteler içerisinde İstanbul Üniversitesi’nin %100’dür. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısı göre, 2018 yılında 168 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen yayınların ortalaması 0,055’tir. Dört üniversitenin ise ilgili veri tabanında kurum adresli yayını bulunmamaktadır ve bu üniversitelerin tamamı vakıf üniversitesidir. Kurum adresli yayını bulunan üniversitelerin yayın sayısı ortalaması 63’tür. Otuz dokuz üniversitenin kurum adresli yayın sayısı 100 ve üzeri iken bu üniversitelerin 38’i devlet üniversitesidir. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısına göre üniversitelerin dağılımına göre, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi’nin yayın sayısı 350’dir.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI Endeksli Dergilerde İÜ İlk Sırada

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanan yayın sayısına göre 2018 yılında 169 üniversitenin SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen yayınların ortalaması 0,314’dür. Yayın sayısı dikkate alındığında, kurum adresli yayını bulunan üniversitelerin yayın ortalaması 320’dir. Bin ve üzeri yayını olan üniversite sayısı 10’dur ve bunların tamamı devlet üniversitesidir. Üç üniversitenin ilgili veri tabanında kurum adresli yayını bulunmamaktadır ve bu üniversitelerin tamamı vakıf üniversitesidir. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanan yayın sayısına göre üniversitelerin dağılımında ilgili endeksli dergilerdeki kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ilk sırada yer alan İstanbul Üniversitesi’nin yayın sayısı 2169’dur. 

En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısına göre 2014-2018 döneminde en yüksek %10’luk dilimde atıf almış en az bir yayını olan üniversite sayısı 163’tür. Kırk yedi üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısı 100 ve üzeridir. En yüksek %10’luk dilimde atıf almış kurum adresli yayını bulunmayan üniversite sayısı 9’dur.
En yüksek %10’luk dilimde atıf almış yayın sayısına göre üniversitelerin dağılımında en yüksek %10’luk dilimde atıf almış yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler içerisinde İstanbul Üniversitesi’nin 580’dir. 

Üniversitenin dünya, bölge ve ulusal sıralamasına göre THE, QS veya ARWU dünya sıralamalarında ilk 1000’de 24, ilk 500’de 6 üniversite yer almıştır. Dokuz üniversite her üç sıralamada da ilk 1000’de yer almıştır. ARWU dünya sıralamasında en başarılı olan üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi 401- 500 bandında yer aldı. 

Yabancı uyruklu öğrenci sayısına göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 165 üniversitede 126.681 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmüştür. Kırk bir üniversitede, öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 1000’den fazladır. Yabancı uyruklu öğrencisi olmayan üniversite sayısı ise 7’dir. Yabancı uyruklu öğrenci sayısına göre üniversitelerin dağılımında İstanbul Üniversitesi, 7.448 öğrencisi ile yabancı uyruklu öğrencisi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ilk sıradadır.

İstanbul Üniversitesi’nin Patent Alanındaki Başarılı Performansı

Olumlu sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım başvurusu sayısına göre 2018 yılında 95 üniversitenin en az bir patent, faydalı model veya tasarım başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu yılda olumlu sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 821 iken patent, faydalı model veya tasarım belgesi almayan üniversite sayısı 77’dir. Olumlu sonuçlanan patent, faydalı model tasarım başvuru sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ilk sırada yer alan İstanbul Üniversitesi’nin sayısı 62’dir.

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısına göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Mevlâna, Erasmus vb. uluslararası değişim programları kapsamında 100 üniversiteye yurt dışındaki üniversitelerden 1.368 öğretim elemanı gelmiştir. Elli ve üzeri öğretim elemanı gelen üniversite sayısı 5’tir ve bunların tamamı devlet üniversitesidir. Mezkûr yılda uluslararası değişim programları kapsamında öğretim elemanı misafir etmeyen üniversite sayısı 72’dir. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısına göre üniversitelerin dağılımında İstanbul Üniversitesi (56) uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasındadır.

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından verilen sertifika sayısına göre 2018 yılında 151 üniversitede Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) aracılığıyla mesleki eğitime yönelik 171.681 sertifika verilmiştir. İki bin beş yüz ve üzeri sertifika veren üniversite sayısı ise 21’dir. Mezkûr yılda sertifika vermeyen üniversite sayısı 21’dir. Verilen sertifika sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi’nin 9.841’dir.

Haber: Hande Nur Ocak
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü